Naložbo sofinancirata republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
skada za regionani razvoj.

 • foto: Gašper Uršič
 • Napoleonov drevored - Logatec
  Napoleonov drevored - Logatec foto: Gorazd Kranjc

Objavljeno: 1​5. 02. 2018

Vabilo na usposabljanje za strižca in sortirca volne

 LAS s CILjem v sodelovanju z LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Notranjska in LAS Dolenjska in Bela Krajina izvaja operacijo sodelovanja LAS z naslovom Novi izzivi slovenske drobnice, ki je uspešno kandidirala na 2. javnem razpisu podukrepa 19.3., priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki ga je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

 LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, bo v okviru operacije, na območju Zgornje Savinjske doline v sodelovanju z Ovčjerejskim društvom Raduha, Društvom rejcev ovc jezersko-solčavske pasme, Društvom Bicka in KGZS-Zavodom Celje izvedel usposabljanje za strižca in sortirca volne, ki bo potekalo od 8. do 10. marca 2018. Vabilo na ogled praktičnega usposabljanja je v prilogi.  

 

Objavljeno: 0​5. 01. 2018

3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

V petek, 29.12.2017 je bil objavljen 3. javni razpis za podukrep Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Višina razpisanih sredstev znaša do 1.500.000 eurov.

Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.

Predmet podpore je sofinanciranje stroškov LAS, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje). Upravičenci do podpore so LAS ter člani LAS. Kadar so upravičenci tudi člani LAS, mora biti upravičenec tudi LAS.

 

Objavljeno: 27. 12. 2017

Spremembe in dopolnitve uredbe CLLD

v petek, 15. decembra 2017, je bila v Uradnem listu RS št. 72/2017 (stran 10876) objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Ta uredba določa izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: CLLD) v programskem obdobju 2014–2020. Določa vrste podukrepov CLLD, ki so predmet sofinanciranja iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Ta uredba določa tudi pogoje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, merila za izbor strategij lokalnega razvoja ter način izbora le-teh, naloge lokalnih akcijskih skupin, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje upravičenosti, upravičene in neupravičene stroške, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov, nadzor nad izvajanjem podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti, finančne določbe ter posebna pravila glede podpore posameznega sklada vključenega v izvajanje CLLD.

Uredba je začela veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Objavljeno: 22. 11. 2017

Strokovna ekskurzija po območju LAS s CILjem

Vodilni partner LAS s CILjem (ICRA d.o.o. Idrija) vabi vse člane LAS s CILjem na strokovno ekskurzijo po območju LAS s CILjem. Namen ekskurzije je predstavitev dobrih praks in potencialov območja. Ekskurzija bo potekala 30. 11. 2017 in je za udeležence brezplačna. Program je v prilogi .

Prijave se zbirajo do zapolnitve prostih mest, najkasneje do 24. 11. 2017, do 10. ure, na elektronski naslov info@las-sciljem.si

Za dodatne informacije o poteku ekskurzije, nas lahko pokličete na telefonsko številko 05 37 43 913.

 

Objavljeno: 20. 11. 2017

Delavnica o izvajanju operacij in pripravi zahtevkov iz ESRR sklada

Vodilni partner LAS s CILjem vabi vse partnerje v operacijah (projektih), ki se izvajajo v okviru SLR LAS s CILjem iz ESRR sklada, na  delavnico o pravilnem izvajanju operacij in pripravi zahtevkovDelavnica bo potekala v ponedeljek, 27. 11. 2017, ob 14. uri, v prostorih ICRUM (računalniška učilnica ICRE), na Mestnem trgu 2.

 

Za dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko številko 05 37 43 913.

 

 

Objavljeno: 10. 11. 2017

Animacijske delavnice LAS s CILjem

Vodilni partner LAS s CILjm (ICRA d.o.o. Idrija) v okviru animacije lokalnega prebivalstva  na območju LAS s CILjem (Cerkno, Idrija, Logatec) izvaja animacijske delavnice, na katerih zainteresirani javnosti predstavlja delovanje LAS, možnostih sodelovanja v LAS oz. koriščenja nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za izvajanje projektov.

Animacijske delavnice so že potekale v občini Cerkno:

 • Cerkno, 24.10.2017 ob 18h, v Večnamenskem centru Cerkno.
 • Šebrelje, 27.10.2017 ob 18h, v gasilskem domu.
 • Novaki, 30.10.2017 ob 17h, v prostorih podružnične šole.   

in v občini Idrija:

 • Idrija, 2.11.2017 ob 17h, v sejni sobi Občine Idrija.
 • Spodnja Idrija, 7.11.2017 ob 17h, v prostorih KS Spodnja Idrija.
 • Godovič, 9.11.2017 ob 17h, v Oš. Godovič.


Do konca meseca novembra bodo izvedene še naslednje animacijske delavnice:

 • Črni Vrh nad Idrijo, 13.11.2017 ob 17h, v prostorih KS Črni Vrh

 v občini Logatec:

 • Logatec (Naklo, Tabor), 16.11.2017 ob 17h, v sejni sobi Občine Logatec.
 • Rovte, 21.11. 2017 ob 17h, v prostorih stare šolo (Glasbena šola) Rovte.
 • Hotedršica , 22.11.2017 ob 17h, v prostorih stare šole Hotedršica.
 • Laze, 28.11.2017 ob 17h, v podružnični šoli Laze.

Za dodatne informacije o izvedbi delavnic, smo vam na voljo na tel.: 05 37 43 914

 

Objavljno: 08. 11. 2017

Svetovanje potencialnim prijaviteljem na javni poziv LAS s CILjem v letu 2018

Za potencialne prijavitelje operacij na javni poziv LAS s CILjem v letu 2018, bomo izvedli svetovanja v Idriji in v Cerknem:

 • 21. 11. 2017, med 14.00 in 16.00, v prostorih ICRA d.o.o. Idrija.
 • 22. 11. 2017, med 10.00 in 16.00 uro, v sejni sobi Občine Cerkno.
 • 24. 11. 2017, med 14.00 in 17.00, v prostorih ICRA d.o.o. Idrija.

Svetovanje bo individualno, prilagojeno vašim projektnim predlogom, zato za prosti termin pokličite na tel.: 05 37 43 914. 
 

Predvideno je, da se na svetovanje pripravite tako, da razmislite o svoji projektni ideji, morebitnih partnerjih ter razpoložljivih finančnih sredstvih. Če bi pri tem potrebovali pomoč, nas lahko pokličete, da vam pomagamo z usmeritvami.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel.: 05 37 43 914. Za svetovanje se lahko dogovorimo individualno, tudi izven objavljenih terminov.

 

 

Objavljno: 02. 11. 2017

LAS s CILjem vas vabi na predstavitev LAS v okviru lokalnih prireditev v projektu »Dobimo se na tržnici«:

 • ​Cerkno, 04. 11. 2017 od 8.00 do 12.00 ure pred blagovnico v Cerknem 

 

Objavljno: 04.10.2017

LAS s CILjem vas vabi na predstavitev LAS v okviru lokalnih prireditev v projektu »Dobimo se na tržnici«:

 • Logatec, 7.10.2017 od 8.00 do 12.00 ure na parkirišču za Krpanom
 • Idrija, 14. 10. 2017 od 8.00 do 12.00 ure na Mestnem trgu 

**

 

Odobrene operacije v okviru 1. javnega poziva, ki ga je LAS s CILjem objavil v decembru 2016

Objavljeno: 23.06.2017

ESRR sklad

Ukrep: Aktivacija potencialov ranljivih skupin

 • Startap! Idrija-Cerkno
 • Aktivirajmo se!

Ukrep: Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest

 • Povezovanje urbanih naselij občine Logatec

 

EKSRP sklad

Ukrep: Razvoj novih turističnih produktov

 • Franja nas povezuje
 • G(R)OZD za prihodnost

 

Ukrep: Ohranjanje in oživljanje dediščine območja

 • Za sadovnjake
 • Gartlc
 • Po poteh dediščine živega srebra

 

Ukrep: Ohranjanje, varovanje in primerna raba naravnih virov

 • Hleviše

Ukrep: Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest

 • RevitaLog

 

Animacijski piknik

Objavljeno: 5.6.2017

V petek, 2. junija so člani LAS s CILjem izkoristili lepo vreme za animacijski piknik v naravnem okolju Krajinskega parka Zgornja Idrijca. Ob prijetnem kramljanju so člani LAS delili izkušnje ter tkali poznanstva za nove projekte.

 

Sprememba Strategije lokalnega razvoja

Objavljeno: 26.5.2017

LAS s CILjem pripravlja spremembo strategije lokalnega razvoja, zato poziva zainteresirane, da podajo svoje pripombe. Pripombe zbira vodilni partner LAS po e- pošti: info@las-sciljem.si  ali na naslovu LAS s CILjem - ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, Idrija.

Pripravite jih na obrazcu, ki ga dobite tukaj in posredujte najpozneje do 10. 6. 2017.

Podane predloge bosta obravnavala upravni odbor in skupščina LAS

 

Delavnica za prijavitelje

Objavljeno: 5.2.2017

Prijavitelje, ki nameravajo oddati vlogo na javni poziv LAS s CILjem http://las-sciljem.si/javni-pozivi-in-razpisi/ vabimo na delavnico o izpolnjevanju obrazca za prijavo na javni poziv.

Namenjena je prijaviteljem, ki so manj vešči priprave projektov in izpolnjevanja prijavnih obrazcev za projekte.

Delavnica bo v četrtek, 9.2.2017 ob 17.00 uri v učilnici, ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 2, Idrija.

Obvezne so prijave, ki jih sprejemamo na tel.: 05 37 43 914.

 

Pojasnilo za prijavitelje na javni poziv LAS s CILjem in popravek obrazca

Objavljeno: 2.2.2017

Pojasnilo: V skladu z javnim pozivom morajo vsi partnerji v operaciji priložiti ORIGINALNA dokazila davčnega urada. V zvezi s tem pojasnjujemo, da v kolikor isti upravičenec nastopa v več operacijah, zadostuje, da originalno dokazilo priloži enkrat, ostalo pa priloži kopijo na kateri navede v kateri vlogi se nahaja original.

Enako pojasnilo velja za prilaganje drugih originalnih dokazil.

Na spletni strani pod zavihkom Javni pozivi in razpisi smo objavili popravek prijavnega obrazca za ESRR sklad. Prijavitelji naj uporabljajo to ažurirano verzijo obrazca.

Za prijavitelje operacij na javni poziv LAS s CILjem objavljamo vzorec stroškovnika za EKSRP in za ESRR sklad.

Objavljeno: 2.2.2017

Na naslednjih povezavah objavljamo primere — vzorce stroškovnika, ki bodo v pomoč potencilanim prijaviteljem na javni poziv LAS.

Stroškovnik EKSRP                    Stroškovnik ESRR

 

LAS s CILjem je 10. in 11. januarja izvedel  tri animacijske delavnice z namenom predstavitve objavljenih javnih pozivov.

Objavljeno: 12.1.2017

Predstavitev iz delavnic je na voljo tukaj.

Navodila za ocenjevalno komisijo si lahko preberete na spodnjih povezavah:

- navodila splošna

- navodila Ukrep: Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest

- navodila Ukrep: Razvoj novih turističnih produktov in storitev

- navodila Ukrep: Aktivacija potencialov ranljivih skupin

- navodila Ukrep: Ohranjanje in oživljanje dediščine območja

- navodila Ukrep: Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju

- navodila Ukrep: Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov,

Sklad: EKSRP

- navodila Ukrep: Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov,

Sklad: ESRR

**

Vabilo na animacijske delavnice s predstavitvijo razpisov

LAS s CILjem je v četrtek, 29.12.2016, objavil dva javna poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno. Javna poziva se nanašata na EKSRP in ESRR sklad in sta vključno z razpisno dokumentacijo dosegljiva na spletni strani LAS: http://las-sciljem.si/javni-pozivi-in-razpisi/

Vse zainteresirane predlagatelje projektnih idej iz območja občin Logatec, Idrija in Cerkno vabimo na animacijske delavnice z namenom predstavitve obeh javnih pozivov.

Več najdete v prilogi.

4.1.2017

 

Potrjena Strategija lokalnega razvoja

V začetku novembra smo prejeli odločbo s katero je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo potrdilo Lokalno razvojno strategijo ter hkrati potrdilo LAS s CILjem. Odločbo je prejel vodilni partner: Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija.

Za celotno programsko obdobje je LASupravičen do koriščenja sredstev v višini 1.678.780 eur in sicer iz Evropskega sklada ta regionalni razvoj in iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Potrjeno Strategijo lokalnega razvoja najedete v priponki.

 

Dopolnitve SLR danes poslane članom LAS s CILjem

Danes, 15. 7. 2016, bodo člani LAS s CILjem s strani vodilnega partnerja LAS po elektronski pošti prejeli dopolnitve SLR, ki jih je vodilni partner pripravil na podlagi dopolnitev / obrazložitev, zahtevanih s strani Koordinacijskega odbora CLLD. Člani LAS bodo imeli v skladu s sklepom skupščine za podajanje svojih pripomb na pripravljene dopolnitve 48 ur časa.    

 

LAS s CILjem prejel dopolnitve SLR

LAS s CILjem, ki je na Koordinacijski odbor CLLD, dne 28. 1. 2016 poslal Strategijo lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem, je danes, 21. 6. 2016 prejel  dopolnitve SLR. Člani LAS s CILjem bodo lahko na podlagi sklepa Skupščine z dne 27. 1. 2016, podajali pripombe na dopolnitve, ki jih bodo prejeli s strani vodilnega partnerja LAS po elektronski pošti.

 

  

Vabilo na informativno delavnico o javnem razpisu mikrokreditov za socialna podjetja

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Slovenski podjetniški sklad organizirata Informativne delavnice o javnem razpisu mikrokreditov za socialna podjetja. Delavnice so namenjene informiranju zainteresiranih prijaviteljev na javni razpis Slovenskega podjetniškega sklada o mikrokreditih za socialna podjetja in ostalih ukrepih in razpisih, namenjenih spodbujanju in krepitvi podjetniških aktivnosti socialnih podjetij v Republiki Sloveniji. 

Delavnice bodo po naslednjem razporedu:

- Ljubljana:  ponedeljek 21.3.2016 od 12.00 h, v veliki sejni dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (pritličje, vhod Masarykova),
- Novo mesto: 22. marec 2016, ob 14. uri v prostorih Inkubatorja Podbreznik
- Maribor: 23. marec 2016, ob 10. uri v prostorih Vetrinjskega dvora
- Kranj: 24. marec 2016, ob 15. uri na sedežu Mestne občine Kranj
- Nova Gorica: 25. marec 2016 ob 10. uri v Veliki dvorani na Mestni Občini Nova Gorica

Program delavnice:

1. Predstavitev ukrepov spodbujanja razvoja socialnega podjetništva; Tadej Slapnik, državni sekretar pristojen za socialno podjetništvo v Kabinetu predsednika Vlade RS.
2. Predstavitev namena javnega razpisa in relevantnih vsebinskih področij za izvajanje aktivnosti, ki se lahko financirajo iz mikrokreditov za socialna podjetja; Nena Dokuzov, vodja sektorja za socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS.
3. Predstavitev javnega razpisa (pogojev, meril) za mikrokredite za socialna podjetja Slovenskega podjetniškega sklada; Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada.
4. Vprašanja in odgovori.

Udeležba na delavnici je brezplačna, udeleženci pa se morajo obvezno prijaviti na elektronski naslov: mateja.grobelnik@podjetniskisklad.si, info@podjetniskisklad.si, maja.ploj@podjetniskisklad.si, najkasneje en dan pred delavnico. 

Vljudno vabljeni !


 

 

Skupščina LAS s CILjem potrdila Strategijo lokalnega razvoja

27. 01. 2016 so prisotni člani LAS s CILjem na tretji seji skupščine, ki je potekala v Idriji, potrdili Strategijo lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem (SLR). SLR, ki je nastala v sodelovanju z lokalnimi deležniki, je bila Koordinacijskemu odboru CLLD z vsemi potrebnimi prilogami posredovana 28. 01. 2016.

Vsem sodelujočim pri pripravi Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem, se lepo zahvaljujemo! Do potrditve SLR, bo vodilni partner LAS nadaljeval aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo prvega javnega razpisa, ki je predviden v drugi polovici leta 2016.

     

 

Vabilo na tretjo sejo skupščine LAS s CILjem

Člane lokalne akcijske skupine LAS s CILjem, vabimo na tretjo sejo skupščine, ki bo potekala 27. 01. 2016 ob 16. uri v sejni sobi Občine Idrija. Vabilo z dnevnim redom je dostopno na naslednji povezavi Vabilo

 

Izdelava  Strategije lokalnega razvoja

LAS s CILjem je trenutno v fazi izdelave Strategije lokalnega razvoja na podlagi katere bo območje črpalo sredstva za izvajanje operacij (projektov) v programskem obdobju 2014 - 2020 iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). ICRA d.o.o. Idrija, ki je vodilni partner LAS s CILjem, je v izdelavo Strategije lokalnega razvoja (SLR) vključila lokalno prebivalstvo in strokovne inštitucije, ki delujejo na območju občin Cerkno, Idrija in Logatec. Poleg analize prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (SWOT), oblikovanja razvojnih potreb in možnosti območja, je javnost sodelovala tudi pri določitvi glavnih ciljev, tematskih področij ukrepanja, vrsti ukrepov in finančni razporeditvi sredstev med tematskimi področji ukrepanja. SLR bo predvidoma izdelana in potrjena s strani Skupščine LAS do 31. 01. 2016, ko poteče drugi rok za oddajo SLR Koordinacijskemu odboru CLLD.   

Širša javnost je bila o vzpostavitvi in delovanja LAS ter aktivnostih v zvezi z pripravo SLR pred vzpostavitvijo spletne strain LAS, informirana na spletnih straneh Občin Cerkno, Idrija, Logatec, spletni strain ICRA d.o.o. Idrija, občinskih glasilih in FB profilu ICRE. Na naslednjih povezavah je le nekaj fotografij, obvestil, povabil na dogodke in aktivnosti, ki so bile izvedene v času pred ustanovitvijo LAS in do oddaje SLR v potrditev:

Fotografije iz animacijskih delavnic priprave SLR LAS s CILjem

 

http://www.icra.si/index.php?id=437

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1641128586142825&set=a.1377351862520500.1073741828.100007370970821&type=3&theater

http://www.logatec.si/index.php/tech-mainmenu-30/leader/3869-lokalna-akcijska-skupina-priloznost-za-razvoj-podezelja

http://idrija.si/novice-obvestila-arhiv/3313-lokalna-akcijska-skupina-las-vabi-k-sodelovanju.html

http://www.logatec.si/index.php/tech-mainmenu-30/leader/3997-vabilo-na-ustanovno-skupscino-lokalne-akcijske-skupine-las-za-izvajanje-pristopa-leader-na-obmocju-obcin-logatec-in-idrija

http://www.logatec.si/index.php/tech-mainmenu-30/leader/4021-ustanovljena-lokalna-akcijska-skupina-za-obmocje-obcin-idrija-in-logatec

http://www.idrija.si/component/eventlist/details/343-ustanovna-skupscina-las.html

http://idrija.si/novice-obvestila-arhiv/3313-lokalna-akcijska-skupina-las-vabi-k-sodelovanju.html

http://www.idrija.si/novice-obvestila-arhiv/3428-v-idriji-ustanovna-skupscina-las-obcin-idrija-in-logatec.html

http://icra.si/index.php?id=125

http://icra.si/index.php?id=126

http://cerkno.si/o-obcini/novice/novica/vsebina/pridruzite-se-novi-lokalno-akcijski-skupini-obcin-cerkno-idrija-in-logatec/

http://www.idrija.si/novice-obvestila-arhiv/3854-vabilo-za-sodelovanje-pri-pripravi-strategije-lokalnega-razvoja-za-obmocje-obcin-cerkno-logatec-in-idrija.html

http://www.idrija.si/novice-obvestila-arhiv/3862-v-pripravah-na-strategijo-las-idrija-cerkno-in-logatec.html

http://www.icra.si/index.php?id=437

http://www.logatec.si/index.php/tech-mainmenu-30/leader/4518-vabilo-za-sodelovanje-pri-pripravi-strategije-lokalnega-razvoja-za-obmocje-obcin-cerkno-logatec-in-idrija

http://www.logatec.si/index.php/tech-mainmenu-30/leader/4517-javni-poziv-za-vstop-oziroma-clanstvo-v-lokalni-akcijski-skupini-las-s-ciljem