Naložbo sofinancirata republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
skada za regionani razvoj.

December 2017

LAS s CILjem je v začetku decembra 2017 prejel tri pozitivne odločbe o pravici do sredstev za operacije iz podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS. Aktivnosti v okviru operacije Med-o-vita so se začele izvajati v začetku decembra, ostali dve operaciji (Odprta vrata kmetij in Novi izzivi slovenske drobnice), pa bosta z aktivnostmi pričeli v mesecu januarju 2018.

 

Operacija

(Podukrep 19.3)

Višina finančne podpore iz EKSRP sklada

Cilji

Rezultat

Partnerji operacije

Trajanje operacije

 

Med-o-vita

 

72.556,02 EUR

Cilj operacije je ohraniti in oživiti čebelarsko dediščino območja. Razviti in oblikovati nov turistični produkt na temo čebelarstva. Z zasaditvijo medovitih rastlin pa ohraniti, varovati oz. primerno rabiti naravne vire in ob tem v aktivnosti vključevati ranljive skupine, kar bo pripomoglo k boljši kakovosti življenja ranljivih skupin na območju LAS s CILjem.

Predvideva se izvedba aktivnosti, ki bodo pripomogle k ohranitvi dediščine območja. Razvit bo nov turistični produkt ali storitev. Vključenih bo 30 posameznikov iz ranljivih skupin, uvedena bo ena praksa ali pristop za ohranjanje, varovanje ali primerno rabo naravnih virov in en pristop oz. aktivnost za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

LAS s CILjem

LAS Mežiške doline

LAS Loškega pogorja

LAG Istočna Istra

 

1.12.2017 do 31. 10.2019

 

 

Odprta vrata kmetij

 

 

39.696,23 EUR

Z usposabljanjem za izvajanje storitev se bo  vzpostavilo pogoje za ustvarjanje delovnih mest. S krepitvijo in razvojem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, se bo izboljšala kakovost življenja na podeželju. S produktom – seneno mleko, se bo prispevalo k ohranitvi, varovanju in primerni rabi naravnih virov. Z izvedbo mentorstev in programov se bo aktiviralo potenciale ranljivih skupin.

Oblikovanih bo 7 programov izkustvenega učenja za različne ciljne skupine, ki bodo namenjeni za potrebe spodbujanja k predelavi senenega mleka ter za izkustveno učenje in vključevanje ranljivih ciljnih skupin. Vzpostavljeni bosta dve vertikalni verigi na območju partnerskih LAS (izdelki iz senenega mleka in  izdelki iz sadja). Vzpostavljeni bosta bazi ponudnikov senenega mleka in izdelkov iz senenega mleka  ter baza ponudnikov sadja in izdelkov iz sadja.

LAS s CILjem

LAS Srce Slovenije

LAS Gorenjska košarica

LAS Loškega pogorja

 

 

1.1.2018 do 31.3.2020

 

Novi izzivi slovenske drobnice

 

33.808,44 EUR

Operacija bo vzpostavila pogoje za ustvarjanje delovnih mest s spodbujanjem razvoja in trženja obstoječih in inovativnih produktov iz živalskih materialov. V okviru operacije bo pripravljen koncept in izvedba nove kulinarične prireditve na temo mesa drobnice in informativno-promocijsko gradivo. V operaciji je predvidena aktivacija potencialov ranljivih skupin z vključevanjem ranljivih skupin v aktivnosti operacije. Cilj operacije je ohranitev, varovanje in primerna raba naravnih virov. Vse aktivnosti strmijo tudi k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju.

Izdelana bo analiza stanja in potencialov na področju reje drobnice. Sledil bo skupen načrt razvoja sektorja drobnice. V okviru operacije bodo izvedena usposabljanja za (potencialne) rejce in uporabnike volne v kmetijstvu in izvedene delavnice za ranljive skupine. Izveden bo nakup premične opreme (kolovrat s pripadajočo opremo), izvedena izobraževanja za razvoj novih produktov in ohranjanje kulturne dediščine. Iz mesa drobnice bodo razviti novi kulinarični produkti.

LAS s CILjem

LAS Notranjska

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

LAS Dolenjska in Bela Krajina

 

1.1.2018 do 30.11.2019

 

September 2017

LAS s CILjem v letu 2017 izvaja naslednje operacije

Naziv operacije

Višina finančne podpore –

nepovratnih sredstev iz ESRR sklada

Cilji Rezultati
Zgodbe rok in krajev 7.000,00 EUR (za LAS s CILjem) Z operacijo želimo povečati gospodarsko moč rokodelcev, krepiti družbene moči rokodelcev, krepitev lastnih kapacitet rokodelcev in okrepiti sodelovanje z družbeno odgovornim gospodarstvom in mediji. Predvideva se izvedba aktivnosti, ki bodo pripomogle k ustvarjanju delovnih mest  in ki bodo krepile večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.
Formica Cerkno – Idrija - Logatec 27.796,06 EUR Z operacijo želimo doseči vzpostavitev podpornega okolja, ki bo spodbujalo povezovanje in sodelovanje, spodbujanje podjetniških aktivnosti, vzpostavitev primernega prostora za coworking. Predvideva se izvedba aktivnosti, ki bodo pripomogle k ustvarjanju delovnih mest.
Dobimo se na tržnici 20.940,79 EUR V operaciji nameravamo vzpostaviti vzpostaviti ustrezno infrastrukturo in opremo za delovanje lokalnih tržnic ter razvijati dejavnost lokalne trgovine z lokalnimi pridelki in izdelki. Predvideva se izvedba aktivnosti, ki bodo pripomogle k ustvarjanju delovnih mest.
Vključimo se  32.725,80 EUR Cilj operacije je vključevanje ranljivih skupin. Preko animiranih delavnic se najprej predvidi ustrezne oblike in vsebine izobraževanja ali druženja za posamezno ranljivo skupino, nato pa se z izvedbo programa pripomore k neposredni vključitvi ranljivih skupin. Predvideva se, da bo v operacijo vključenih vsaj 50 posameznikov iz ranljivih skupin in izveden en nov pristop za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.