PROGRAMSKO OBDOBJE 2023-2027

PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

O LAS s CILjem

LAS s CILjem je tripartitno partnerstvo, sestavljeno iz predstavnikov javnih institucij, gospodarstva ter civilne družbe, ki izhaja iz lokalnega okolja ter vodi lokalni razvoj. LAS tako povezuje lokalno prebivalstvo, različne organizacije ter občine, ki najbolje poznajo potrebe in potenciale svojega območja.
Namen LAS je spodbujati trajnostni razvoj območja občin Logatec, Idrija in Cerkno ob združevanju človeških, prostorskih in finančnih virov. Skupni namen naj bi se uresničeval skozi izvajanje operacij (projektov), ki bodo imeli učinek na čim več ciljnih skupin in na celotno območje delovanja LAS.
Na območju občin Logatec, Idrija in Cerkno sta v programskem obdobju 2007 – 2013 delovali dve lokalni akcijski skupini: LAS za razvoj, v katero sta bili vključeni občini Cerkno in Idrija ter LAS Od Idrijce do Kolpe, v katero je bila vključena občina Logatec. V programskem obdobju 2014 – 2020, se je na pobudo lokalne javnosti, občine Cerkno, Idrija in Logatec ustanovil LAS s CILjem, katerega namen je vzpostaviti učinkovito javno zasebno partnerstvo, ki bo pripravilo in izvajalo Strategijo lokalnega razvoja za nadaljnja programska obdobja. Aktivnosti na območju se nadaljujejo tudi v programskem obdobju 2021 – 2027. Ključna naloga LAS je povezovanje lokalnih deležnikov in spodbujanje lokalnega razvoja s pristopom »od spodaj navzgor« preko ukrepa CLLD (Community Led Local Development), ki lokalnemu prebivalstvu omogoča, da odloča o lokalnem razvoju. Prijavitelji in projektni partnerji iz območja LAS s CILjem lahko sredstva črpajo iz dveh različnih EU skladov: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Za koriščenje sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, območje LAS ne izpolnjuje pogojev.

Foto: Bojan Tavčar