O LAS s CILjem

Na območju občin Logatec, Idrija in Cerkno sta v programskem obdobju 2007 – 2013 delovali dve lokalni akcijski skupini: Las za razvoj, v katero sta bili vključeni občini Cerkno in Idrija ter Las Od Idrijce do Kolpe, v katero je bila vključena občina Logatec. V programskem obdobju 2014 – 2020, se je na pobudo lokalne javnosti, občine Cerkno, Idrija in Logatec ustanovil LAS s CILjem, katerega namen je vzpostaviti učinkovito javno zasebno partnerstvo, ki bo pripravilo in izvajalo Strategijo lokalnega razvoja. Ključna naloga LAS je povezovanje lokalnih deležnikov in spodbujanje lokalnega razvoja s pristopom »od spodaj navzgor« preko ukrepa CLLD (Community Led Local Development), ki lokalnemu prebivalstvu omogoča, da odloča o lokalnem razvoju.

Več ...

Foto: Bojan Tavčar