Animacija in vodenje LAS


UKREP 19.4. – Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru LAS s CILjem


Opis:

Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem Strategije lokalnega razvoja (SLR),animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.


Cilj:

obveščanje in informiranje javnosti:

• o aktualnih zadevah povezanih z LAS,

• o javnih pozivih LAS,

• o projektov v izvajanju,

• o dokumentaciji, ki se navezuje na pravilno izvedbo projektov,

• o novostih na območju LAS.


Glavne aktivnosti:

o sestanki, delavnice za animacijo prebivalcev ter svetovanje pri pripravi vlog,

o priprava promocijskih aktivnosti,

o izvajanje javnih pozivov za pridobitev vlog iz sklada ESRR in sklada EKSRP,

o posredovanje s strani UO LAS potrjenih operacij na obe nacionalni inštituciji v potrditev,

o vlaganje sprememb operacij,

o vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev,

o priprava in izvajanje projektov sodelovanja (podukrep 19.3.) in projektov LAS (podukrep 19.2),

o strokovna in administrativna pomoč pri delovanju organov LAS.


Pričakovani rezultati:

Animacija območja oziroma vključevanje skupnosti na območju LAS s CILjem:

• k identificiranju potreb na območju LAS,

• v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,

• k doseganju kazalnikov zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,

• k enakomernemu razvoju območja LAS.


Povzetek:

CLLD (Community Led Local Development oz. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa LEADER, kateri se je na EU ravni izkazal kot uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja operacij. CLLD je orodje za spodbujanje celovitega in uravnoteženega lokalnega razvoja po načelu »od spodaj navzgor« in omogoča reševanje razvojnih problemov, usklajeno delovanje s pomočjo različnih virov financiranja ter prožnost pri doseganju razvojih ciljev. K izvajanju pristopa CLLD so v Sloveniji pristopili trije sklad, in sicer Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).


Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Povezava na spletno stran PRP 2014–2020 (www.program-podezelja.si/)