Potrjena je Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem za programsko obdobje 2021-2027

torek, 30. januar 2024

Lokalna akcijska skupina LAS s CILjem, ki je mreža partnerjev iz občin Cerkno, Idrija in Logatec, je v teh dneh s strani pristojnih ministrstev dobila Odločbo o  potrditvi Strategije lokalnega razvoja in lokalne akcijske skupine do leta 2027.  V programskem obdobju 2023-2027 se bo pristop LEADER/CLLD izvajal iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) preko celostne in večsektorske strategije lokalnega razvoja (SLR). S pristopom »od spodaj navzgor«, so bili pri pripravi SLR LAS s CILjem vključeni lokalni deležniki, ki dobro poznajo lokalne izzive in potenciale območja. Zastavljeni ukrepi v SLR omogočajo, da se bodo lahko vzpostavila partnerstva in izvedli inovativni projekti, preko katerih se bodo uresničevale lokalne potrebe.

Glavna dodana vrednost pristopa LEADER/CLLD je izboljšanje lokalnega upravljanja, izboljšan socialni kapital na lokalnem območju, ki se nanaša na krepitev lokalnih mrež in sodelovanje med ljudmi in organizacijami ter izboljšani rezultati in učinki izvedenih projektov na območje LAS s CILjem. Vodilni partner LAS s CILjem, ICRA d.o.o. Idrija, si bo skupaj z organi LASa v prihodnjih mesecih prizadeval za pripravo in izvedbo potrebnih aktivnosti, ki bodo podlaga za objavo javnega poziva za izbor projektov v okviru SLR LAS s CILjem.

Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem za programsko obdobje 2021-2027.

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027.