Naložbo sofinancirata republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
skada za regionani razvoj.


Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR)
 

Obrazci za pripravo poročil

Časovnica

Prispevek v naravi

Časovnica-študentsko delo

Obrazec PRP 10A

Obrazec PRP 10

Izjava o stroškovnem mestu

*Ostale obrazce, ki jih je LAS s CILjem pripravil za potrebe priprave in oddaje zaključnih poročil, VP LAS s CILjem posreduje upravičencem ob potrditvi operacij.
 

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja (EKSRP sklad)

Pravilnik velja za vse upravičence operacij, potrjenih na 2. javnem pozivu LAS s CILjem.

Pravilnik o označevanju sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, se nahaja na priloženi povezavi.

https://www.program-podezelja.si/sl/oznacevanje-aktivnosti

 

Navodila za označevanje operacij, sofinanciranih iz EKSRP sklada

Pripravili smo navodila za označevanje operacij, sofinanciranih iz EKSRP sklada, za partnerje operacij. Objavljena navodila so povzetek obsežnejših navodil, ki jih morajo upoštevati upravičenci operacij, potrjenih na 1. javnem pozivu LAS s Ciljem in upravičenci operacij sodelovanja LAS iz 2,3,in 4. Javnega razpisa 19.3.

Opozorilo: Navodila predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega LAS s CIljem ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Navodila za komuniciranje vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 — 2020. Navodila LAS s CILjem za upravičence, ki so operacije prijavili na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru EKSRP sklada na območjih občin Cerkno, Idrija in Logatec v letu 2016. Navodila najdete na tej povezavi.

(Ta navodila so povzetek obsežnejših Navodil za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki jih najdete na spletni strani https://www.program-podezelja.si/sl/oznacevanje-aktivnosti)

Prilagamo tudi predlog Liste prisotnosti in predlog Dopisnega lista.

Predloge za plakate

S plakati označijo upravičenci, kadar so upravičeni so skupne višina javne podpore, ki presega 10.000 EUR iz naslova posameznega podukrepa PRP.

Predloge za označevalne table

Z označevalnimi tablami označijo upravičenci, kadar so upravičeni so skupne višina javne podpore, ki presega 50.000 EUR iz naslova posameznega podukrepa PRP.

Obrazložitvene nalepke

Nalepka se uporabi za označitev aktivnost, ki privede do naložbe v premično opremo, katere skupna višina javne podpore presega 10.000 EUR. Plakete in nalepke lahko upravičenci pridobijo na sedežu LAS s CILjem ali na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja s posredovanjem elektronskega sporočila na aktrp@gov.si ali dopisa na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom velikosti plakata oz. nalepke.

Informacijska in komunikacijska gradiva

Upravičenec do sredstev PRP 2014–2020 označi tudi informacijska in komunikacijska gradiva, ki so sofinancirana iz sredstev PRP 2014–2020.

Publikacije (kot so knjižice, prospekti in bilteni) in plakati o ukrepih in dejavnostih, ki jih sofinancira EKSRP, vsebujejo na naslovni strani jasno navedbo o udeležbi Unije in simbol Unije, če je uporabljen tudi nacionalni ali regionalni simbol. Publikacije vključujejo sklicevanja na organ, odgovoren za vsebino, in na organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Za informacije, ki so dostopne prek elektronskih sredstev (spletnih strani, baz podatkov za možne upravičence) ali kot avdiovizualno gradivo, se smiselno uporabljajo logotipi in slogani.

Razporeditev logotipov:

Posamezni logotipi:

Program razvoja podeželja
Evropska unija
LEADER
Republika Slovenija