Naložbo sofinancirata republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
skada za regionani razvoj.

 • foto: Božo Uršič
 • Občina Logatec
  Občina Logatec
LAS s CILjem

Na območju občin Logatec, Idrija in Cerkno sta v programskem obdobju 2007 – 2013 delovali dve lokalni akcijski skupini: Las za razvoj, v katero sta bili vključeni občini Cerkno in Idrija ter Las Od Idrijce do Kolpe, v katero je bila vključena občina Logatec. V programskem obdobju 2014 – 2020, se je na pobudo lokalne javnosti, občine Cerkno, Idrija in Logatec ustanovil LAS s CILjem, katerega namen je vzpostaviti učinkovito javno zasebno partnerstvo, ki bo pripravilo in izvajalo Strategijo lokalnega razvoja. Ključna naloga LAS je povezovanje lokalnih deležnikov in spodbujanje lokalnega razvoja s pristopom »od spodaj navzgor« preko ukrepa CLLD (Community Led Local Development), ki lokalnemu prebivalstvu omogoča, da odloča o lokalnem razvoju. Prijavitelji in projektni partnerji iz območja LAS s CILjem, bodo lahko sredstva črpali iz dveh različnih EU skladov: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Za koriščenje sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, območje ne izpolnjuje pogojev.

LAS s CILjem je tripartitno partnerstvo, sestavljeno iz predstavnikov javnih institucij, gospodarstva ter civilne družbe, ki izhaja iz lokalnega okolja ter vodi lokalni razvoj. LAS tako povezuje lokalno prebivalstvo in občine, ki najbolje poznajo potrebe in potenciale svojega območja.

Namen LAS je spodbujati trajnostni razvoj območja občin Logatec,Idrija in Cerkno ob združevanju človeških, prostorskih in finančnih virov. Skupni namen naj bi se uresničeval skozi izvajanje operacij (projektov), ki bodo imeli učinek na čim več ciljnih skupin in na celotno območje delovanja LAS.


Naloge LAS so:

 • krepitev zmogljivosti lokalnih akterjev za razvoj in izvajanje operacij, vključno s spodbujanjem zmogljivosti njihovega upravljanja projektov,
 • oblikovanje nediskriminatornega in preglednega izbirnega postopka ter nepristranskih meril za izbiro operacij, ki preprečujejo navzkrižja interesov, ki zagotavljajo, da pri odločitvi o izbiri najmanj 50 % glasov prispevajo partnerji, ki niso javni organi, ter omogočajo izbiro po pisnem postopku,
 • zagotovitev skladnosti s strategijo lokalnega razvoja (SLR), ki ga vodi skupnost, pri izbiri operacij z njihovo prednostno razvrstitvijo teh operacij glede na njihov prispevek k doseganju ciljev in ciljnih vrednosti te strategije,
 • priprava in objava pozivov za zbiranje predlogov ali stalnega razpisa, vključno z opredelitvijo meril za izbiro,
 • sprejemanje in ocenjevanje vlog za podporo,
 • izbira operacij in določitev zneska podpore ali, če je ustrezno, predložitev predlogov organu, pristojnemu za končno potrditev upravičenosti pred odobritvijo,
 • spremljanje izvajanja strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in operacij, ki prejemajo podporo, ter izvajanje posebnih vrednotenj, povezanih s to strategijo,
 • priprava dokumenta - razvojne strategije za območje občin Cerkno, Idrija in Logatec za vsako programsko obdobje,
 • izvajanje aktivnosti in uresničevanje ciljev iz  Strategije lokalnega razvoja,
 • animiranje in informiranje prebivalcev in drugih akterjev na območju,
 • izobraževanje, usposabljanje in svetovanje članom LAS in drugim prebivalcem na območju,
 • sodelovanje med LASi in z drugimi akterji,
 • sodelovanje s pristojnim ministrstvom,
 • priprava in izvajanje drugih razvojnih operacij /projektov,
 • izvajanje CLLD,
 • druge naloge, ki jih s sklepom dodeli zakonodajalec ali organ upravljanja ali pa jih s sklepom dodeli upravni odbor ali skupščina LAS.

Organi in strokovne službe LAS s CILjem so: skupščina LAS, upravni odbor LAS, predsenik ali predsednica LAS ter namestnik ali namestnica predsednika LAS, nadzorni odbor, vodilni partner LAS (upravljalec), ocenjevalna komisija LAS.

Predsednik LAS:

 • Berto Menard

Dva namestnika predsednika:

 • Gašper Uršič in
 • Karmen Makuc

Člani upravnega odbora:

 • Mojca Vavken (javni sektor, območje Logatca)
 • Jože Hladnik (gospodarski sektor, območje Logatca)
 • Matjaž Kurent (nevladni sektor, območje Logatca)
 • Ivana Leskovec (javni sektor, območje Cerknega)
 • Jurij Kavčič (gospodarski sektor, območje Cerknega)
 • Blaž Makuc (nevladni sektor, območje Cerknega)
 • Maja Pižmoht (javni sektor, območje Idrije)
 • Žan Menart (gospodarski sektor, območje Idrije)
 • Matevž Straus (nevladni sektor, območje Idrije)

Člani nadzornega odbora:

 • Nevenka Malavašič
 • Nežka Tomazin
 • Roman Rupnik

Vodilni partner LAS s CILjem je:

Idrijsko - Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija (ICRA d.o.o. Idrija)

Namestniki članov upravnega odbora:

 • Rosana Tolazzi (gospodarski sektor, območje Logatca)
 • Dejan Šraml (javni sektor, območje Logatca)
 • Bibijana Mihevc (nevladni sektor, območje Logatca)
 • Gregor Novakovič (javni sektor, območje Cerknega)
 • Borut Pirih (gospodarski sektor, območje Cerknega)
 • Branko Mavrič (nevladni sektor, območje Cerknega)
 • Sanja Marija Pellis  (javni sektor, območje Idrije)
 • Damjana Bončina (nevladni sektor, območje Idrije)

Pogodba o ustanovitvi in delovanju LAS s CILjem

Pravilnik o postopku izvedbe javnega poziva

SLR LAS s CILjem