Naložbo sofinancirata republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
skada za regionani razvoj.

 

LAS s CILjem je v začetku decembra 2017 prejel tri pozitivne odločbe o pravici do sredstev za operacije iz podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS, ki so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Aktivnosti v okviru operacije Med-o-vita so se začele izvajati v začetku decembra, ostali dve operaciji (Odprta vrata kmetij in Novi izzivi slovenske drobnice), pa sta z aktivnostmi pričeli v mesecu januarju 2018. Avgusta 2018 je LAS s CILjem prejel še četrto pozitivno odločbo o sofinanciranju operacije Digitalne rešitve za izzive podeželja.

Operacija (Podukrep 19.3)

Višina finančne podpore iz EKSRP sklada

Partnerji operacije

Trajanje operacije

                   Med-o-vita                             72.556,02 EUR LAS s CILjem
LAS Mežiške doline
LAS Loškega pogorja
LAG Istočna Istra
1. 12. 2017 - 31. 10. 2019
         Odprta vrata kmetij                           39.696,23 EUR LAS s CILjem
LAS Srce Slovenije
LAS Gorenjska košarica
LAS Loškega pogorja
1. 1. 2018 - 31. 3. 2020
Novi izzivi slovenske drobnice                           33.808,44 EUR

LAS s CILjem
LAS Notranjska
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline
LAS Dolenjske in Bele Krajine

1. 1. 2018 - 30. 11. 2019
Digitalne rešitve za izzive podeželja                           84.911,86 EUR LAS s CILjem
LAS Goričko 2020
LAS pri dobrih ljudeh 2020
LAS Mežiške doline
1. 9. 2018 - 31. 5. 2021
          E — nostavno na kolo                           57.519,32 EUR
LAS s CILjem
Občina Idrija
Občina Cerkno
ICRA d.o.o. Idrija
 
Sodelujoči LASi:
LAS loškega pogorja
LAS Gorenjska košarica
LAS Srce Slovenije
LAS Za mesto in vas
1. 3. 2019 - 30. 11. 2020

 

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl ) in na spletno stran PRP ( https://www.program-podezelja.si/sl/ ).

Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS s CILjem. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

 

LAS s CILjem izvaja naslednje operacije (operacije LAS in operacije sodelovanja LAS), sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj:

Naziv operacije

Višina finančne podpore –

nepovratnih sredstev iz ESRR sklada

Cilji

Rezultati

Zgodbe rok in krajev

(operacija sodelovanja LAS)

7.000,00 EUR

Z operacijo želimo povečati gospodarsko moč rokodelcev, krepiti družbene moči rokodelcev, krepitev lastnih kapacitet rokodelcev in okrepiti sodelovanje z družbeno odgovornim gospodarstvom in mediji.

Predvideva se izvedba aktivnosti, ki bodo pripomogle k ustvarjanju delovnih mest  in ki bodo krepile večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Formica Cerkno – Idrija - Logatec

27.796,06 EUR

Z operacijo želimo doseči vzpostavitev podpornega okolja, ki bo spodbujalo povezovanje in sodelovanje, spodbujanje podjetniških aktivnosti, vzpostavitev primernega prostora za coworking.

Predvideva se izvedba aktivnosti, ki bodo pripomogle k ustvarjanju delovnih mest.

Dobimo se na tržnici

20.940,79 EUR

V operaciji nameravamo vzpostaviti vzpostaviti ustrezno infrastrukturo in opremo za delovanje lokalnih tržnic ter razvijati dejavnost lokalne trgovine z lokalnimi pridelki in izdelki.

Predvideva se izvedba aktivnosti, ki bodo pripomogle k ustvarjanju delovnih mest.

Vključimo se 

32.725,80 EUR

Cilj operacije je vključevanje ranljivih skupin. Preko animiranih delavnic se najprej predvidi ustrezne oblike in vsebine izobraževanja ali druženja za posamezno ranljivo skupino, nato pa se z izvedbo programa pripomore k neposredni vključitvi ranljivih skupin.

Predvideva se, da bo v operacijo vključenih vsaj 50 posameznikov iz ranljivih skupin in izveden en nov pristop za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

Formica 2 Cerkno - Idrija - Logatec 34.027,44 EUR

- Delati z zainteresiranimi posamezniki.
- Razvoj pravkar začete dejavnosti v dveh coworking centrih in zagon dejavnosti v enem coworking centru.
- Pripraviti izobraževanja in usposabljanja, nuditi mentorstva, specialna svetovanja.
- Izvajati različne promocijske aktivnosti, vključno z organizacijo treh dogodkov.
- Nuditi pomoč in podporo uporabnikom coworking prostorov.

V projektu Formica 2 je pomembna nadaljnja gradnja skupnosti, krepitev obstoječe in razvoj novih neformalnih mrež za spodbujanje podjetništva, nadaljnji razvoj pravkar vzpostavljene podjetniške infrastrukture, delo z zainteresiranimi posamezniki, razširitev na novo ciljno skupino – dijake in učence. Projekt je zastavljen dolgoročno in se bo izvajal postopoma po letih, do konca programskega obdobja.

Dobimo se na tržnici 2 34.027,45 EUR

Kratkoročni cilji:

- Izvesti programske vsebine na temo lokalne ponudbe.
- Načrtovati, organizirati različna izobraževanja, delavnice, dogodke s ciljem razvoja lokalne ponudbe.
- Pripraviti in izvesti promocijske aktivnosti.
- Sodelovati z in povezovati ključne deležnike na področju pridelave, uporabe in spodbujanja razvoja lokalno pridelane hrane na območju.
- Povezati lokalne ponudnike na območju.
- Izobraževati obstoječe in nove ponudnike za njihov nadaljnji razvoj lokalne ponudbe.
 
Dolgoročni cilji:

- Prispevati k vzpostavljanju pogojev za oblikovanje novih delovnih mest na območju LAS s CILjem.
- Krepiti podjetnost za ustvarjanje novih delovnih mest.
- Ustvariti novo delovno mesto; razviti izdelke in storitve z dodano vrednostjo na območju.

Dobimo se na tržnici 2 temelji na skupnem razvojno-programskem delu tržnic, razvoju lokalne ponudbe, krepitvi promocije ter na povezovanju ključnih deležnikov na področju razvoja lokalne ponudbe, tudi krepitve zavedanja in priložnosti dviga lokalne hrane v šolah in vrtcih.

 

Podpora za tekoče stroške in stroške animacije (podukrep M19.4)

Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki nastanejo pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.  ICRA do.o. Idrija kot vodilni partner LAS s CILjem izvaja vse naloge povezane z vodenjem in animacijo. Več o ciljih in dejavnostih podukrepa lahko preberete tukaj

www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.