Sprememba Uredbe CLLD in druge pomembne informacije v zvezi z izvajanjem pristopa LEADER/CLLD

sreda, 04. november 2020

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu št. 157/2020, dne 30. 10. 2020, objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Povezava do novice o noveli Uredbe CLLD:

http://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1275-2-11-2020-nova-dolocila-uredbe-o-izvajanju-lokalnega-razvoja-ki-ga-vodi-skupnost-se-dodatno-izboljsujejo-izvajanje-ukrepa-leader-clld

Povezava do Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6659