Naloge

Naloge LAS so:

 • krepitev zmogljivosti lokalnih akterjev za razvoj in izvajanje operacij, vključno s spodbujanjem zmogljivosti njihovega upravljanja projektov,
 • oblikovanje nediskriminatornega in preglednega izbirnega postopka ter nepristranskih meril za izbiro operacij, ki preprečujejo navzkrižja interesov, ki zagotavljajo, da pri odločitvi o izbiri najmanj 50 % glasov prispevajo partnerji, ki niso javni organi, ter omogočajo izbiro po pisnem postopku,
 • zagotovitev skladnosti s strategijo lokalnega razvoja (SLR), ki ga vodi skupnost, pri izbiri operacij z njihovo prednostno razvrstitvijo teh operacij glede na njihov prispevek k doseganju ciljev in ciljnih vrednosti te strategije,
 • priprava in objava pozivov za zbiranje predlogov ali stalnega razpisa, vključno z opredelitvijo meril za izbiro,
 • sprejemanje in ocenjevanje vlog za podporo,
 • izbira operacij in določitev zneska podpore ali, če je ustrezno, predložitev predlogov organu, pristojnemu za končno potrditev upravičenosti pred odobritvijo,
 • spremljanje izvajanja strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in operacij, ki prejemajo podporo, ter izvajanje posebnih vrednotenj, povezanih s to strategijo,
 • priprava dokumenta - razvojne strategije za območje občin Cerkno, Idrija in Logatec za vsako programsko obdobje,
 • izvajanje aktivnosti in uresničevanje ciljev iz  Strategije lokalnega razvoja,
 • animiranje in informiranje prebivalcev in drugih akterjev na območju,
 • izobraževanje, usposabljanje in svetovanje članom LAS in drugim prebivalcem na območju,
 • sodelovanje med LASi in z drugimi akterji,
 • sodelovanje s pristojnim ministrstvom,
 • priprava in izvajanje drugih razvojnih operacij /projektov,
 • izvajanje CLLD,
 • druge naloge, ki jih s sklepom dodeli zakonodajalec ali organ upravljanja ali pa jih s sklepom dodeli upravni odbor ali skupščina LAS.