SLR LAS s CILjem

LAS s CILjem je lokalno partnerstvo, ustanovljeno po pristopu »od spodaj navzgor« z namenom uresničevanja potreb lokalnega okolja in ciljev, opredeljenih v Strategiji lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem (SLR), ki se bodo dosegli po pristopu CLLD »lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«. LAS, ki bo za uresničevanje ciljev financiran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), bo reševal razvojne potrebe in izzive na štirih tematskih področjih ukrepanja: ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Na podlagi rezultatov delavnic in animacije, v katero je bila vključena zainteresirana javnost na območju, je LAS s CILjem določil ključne cilje razvoja območja, ki so: zagotovitev novih delovnih mest na območju SLR, vzpostavitev pogojev za ustvarjanje delovnih mest, razvoj in oblikovanje novih turističnih produktov oziroma storitev, ohranitev in oživitev dediščine območja, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju, ohranitev, varovanje in primerna raba naravnih virov in aktiviranje potencialov ranljivih skupin. Aktivnosti, izvedene v okviru SLR, se bodo izvajale na podeželju in v urbanih naseljih, kar bo prispevalo k izvedbi celovitih in kompleksnih operacij (projektov) in s tem vplivalo na uresničevanje lokalnih potreb. Glede na potrebe okolja, lahko Skupščina LAS s CILjem potrdi spremembe SLR, ki pa jih mora odobriti pristojno ministrstvo.

SLR_verzija 2022

SLR _verzija 2020

SLR_verzija 2018

SLR_verzija 2016