CLLD

CLLD (Community-Led Local Development oz. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) predstavlja razširjen pristop, ki omogoča vključevanje več skladov v izvajanje lokalnega razvoja, ki ga bodo izvajale Lokalne akcijske skupine (LAS) v obdobju 2015-2020. S kombinacijo različnih virov financiranja skozi instrument CLLD, se LAS omogoča izvedbo celovitih in kompleksnejših operacij, ki niso strogo omejene na podeželska območja, ampak vključujejo tudi ribiška in mestna naselja. Tovrsten pristop je veliko bolj celostni in posledično vpliva na uspešnejše uresničevanje lokalnih potreb.

Namen CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije.

Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

Tematska področja ukrepanja CLLD, ki so jih zadevni organi upravljanja prepoznali za ključna pri zasledovanju ciljev Evropske unije in reševanju lokalnih razvojnih potreb so:

1. ustvarjanje delovnih mest,
2. razvoj osnovnih storitev,
3. varstvo okolja in ohranjanje narave ter
4. večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.
Definicije, namene in cilje, tematska področja ukrepanja ter podukrepe ureja Uredba CLLD, ki je bila objavljena 16. 06. 2015.

Obrazci in dokumenti

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 - 2020
uradni-list.si     -      čistopis

Smernice za pripravo strategij lokalnega razvoja ; pdf