ESRR sklad

Objavljeno: 6. 5. 2019

Nova verzija Navodila o upravičenih stroških za ESRR sklad

Nova verzija Navodila o upravičenih stroških za ESRR sklad

Obvestimo vas da je spletni strani eu skladi (https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) od16.4.2019 je bila 16. 2020 »verzija 1.07« (sprememba v Poglavjih 1 in 3 - Sprememba in dopolnitev določb povezanih na finančne instrumente z opredelitvijo dokazil o upravičenih izdatkih oz. stroških Sklada skladov, presojo namenske porabe končnih prejemnikov ter hrambe in vpogleda v dokumentacijo).


Objavljeno 03. 10. 2018

Odgovori na vprašanja potencialnih prijaviteljev

Vodilni partner LAS s CILjem, nudi potencialnim prijaviteljem skupinska in individualna svetovanja v zvezi s prijavo projektov na JP LAS s CILjem v letu 2018. Objavljamo nekaj odgovorov na vprašanja, ki jih pogosto zastavljajo prijavitelji. Za dodatne informacije, smo dosegljivi na telefonski številki 05 37 43 914 ali elektronskem naslovu info@las-sciljem.si. 

Kaj se od nas kot vodilnega partnerja pričakuje?

 ESRR – preko vodilnega partnerja gre ves denarni tok.

V kakšni višini mora imeti vodilni partner lastnih sredstev? (so kakšna začetna zalaganja iz lastnih sredstev)?

 Pri obeh skladih vsak partner – ne glede na to ali je vodilni partner ali ni  - zalaga sredstva za izvedbo svojih aktivnosti. Šele po potrjenem zahtevku dobi povračilo 80% upravičenih stroškov. Projekt, ki je višji od 20.000 EUR je mogoče izvesti v treh fazah, pri čemer noben zahtevek ne sme biti nižji od 5.000 EUR.

Kakšne so predvidene aktivnosti vodilnega partnerja?

Partnerji se med sabo dogovorijo o tem kakšne so aktivnosti posameznih partnerjev. ESRR: vse gre preko vodilnega partnerja – podpis pogodbe z MGRT, poročila, kontrole…

Koliko časa naj bi se izvajal projekt?

ESRR: projekt se more izvesti najpozneje v treh letih od podpisa pogodbe z MGRT, pri čemer je zaključek datum, ko upravičenec dobi izplačan sredstva s strani MGRT.

Je predvidena trajnost tudi po preteku projekta? 

5 let od zadnjega izplačila - Podprta naložba se mora uporabljati izključno za namen in dejavnost, za katero je bila javna podpora izplačana v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU.

Pogoj je sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS (če gre za pravno osebo zasebnega prava), kaj bi bilo najbolj smiselno oz. sedeža ne moreva spreminjati, katera opcija je najbolj izvedljiva?

Sami ocenite kaj je za vas najbolj primerno. V javnem pozivu je zabeleženo: … ima stalno bivališče na območju LAS (če gre za fizično osebo) oziroma ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS (če gre za pravno osebo zasebnega prava) oziroma deluje na območju LAS (če gre za pravno osebo javnega prava ali za pravno osebo zasebnega prava v javnem interesu).


Objavljeno 31. 08. 2018

Objava Drugega javnega poziva LAS s CILjem (ESRR sklad)

Lokalna akcijska skupina LAS s CILjem v petek, 31. 8. 2018 objavlja javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru ESRR sklada na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno v letu 2018. Javni poziv bo odprt do petka, 2. 11. 2018.

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje je 118.679,00 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za sofinancirane operacije znaša 80 %.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 31. 08 2018 na spletni strani LAS s CILjem. Na spletni strani bo objavljen do dneva zaprtja javnega poziva (2.11.2018).

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija do 2 .11. 2018 ali osebno dostaviti v tajništvu vodilnega partnerja na naslovu ICRA d.o.o. Idrija, lokacija: Mestni trg 2, Idrija do 2.  11. 2018 do 13.00 ure.

Obdobje upravičenosti stroškov:

Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz ESRR so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, razen stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz petega odstavka 28. člena Uredbe CLLD, kjer so upravičeni stroški od 1. 1. 2014.

Informacije o javnem pozivu:

Po elektronski pošti: darja.lahajnar@icra.si 

Po telefonu: 05 37 43 914, predvidoma med delovniki 8.00 - 11.00 in 13.00 – 14.00 ure. 

Zadnja vprašanja bodo možna do 29. 10. 2018 do 14.00 ure.


Razpisna dokumentacija:

Javni poziv

Prijavni obrazec za prijavo operacije (vloga)

Stroškovni načrt

Splošni točkovnik in točkovniki za posamezne razpisane ukrepe:

Merila — splošna

Merila — delovna mesta

Merila — ranljive skupine

Merila – okolje ESRR

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020

Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020

Navodila upravičencem pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 – 2020, po podukrepih: 19.2. Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Oprema ovojnice


***************************************************


Objavljeno 08. 08. 2018

Nova verzija Navodil o upravičenih stroških za ESRR sklad

Obveščamo vas, da je na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila  objavljena nova verzija navodil:

 — Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 verzija 1.06 (06.7. 2018).

  V uvodnem delu je zapisano kaj se je v novi verziji spremenilo.Objavljeno 22. 05. 2018

Nova verzija Navodil o upravičenih stroških za ESRR sklad

Obveščamo vas, da je na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila  objavljena nova verzija navodil:

 — Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 verzija 1.05 (24.4.2018).

      V uvodnem delu je zapisano kaj se je v novi verziji spremenilo.

Hkrati vas obveščamo, da so na spletni strani MGRT objavljena Navodila upravičencem za podukrep 19.2 in 19.3. (ESRR sklad). Prosimo, da jih upoštevate pri izvajanju operacij.

Navodila se nahajajo na povezavi:  

http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj/clld_izvajanje_lokalnega_razvoja_ki_ga_vodi_skupnost_v_programskem_obdobju_2014_2020/navodila/
Objavljeno 28. 3. 2018


Nova verzija navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin in o upravičenih stroških za ESRR sklad 

Obveščamo vas, da je na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila  objavljena nova verzija navodil:

 —  Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 verzija 1.04 (20.3.2018).

 —  Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.1 (19.3.2018) (v poglavju 3.3 je dodano označevanje za CLLD). 

Projektne partnerje  prosimo, da pri nadaljnjem izvajanju operacij uporabljate novejšo verzijo. V uvodnem delu je zapisano kaj se je v novi verziji spremenilo.


Objavljeno 15. 9. 2017

Navodila za prijavitelje za označevanje operacij, sofinanciranih iz ESRR sklada

Pripravili smo navodila za prijavitelje za označevanje operacij, sofinanciranih iz ESRR sklada. Objavljena navodila so povzetek obsežnejših navodil, ki jih morajo upoštevati prijavitelji, ki so kandidirali na 1. javnem pozivu, ki ga je objavil LAS s Ciljem Navodila komuniciranje 2014 — 2020.

Opozorilo: Navodila predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega LAS s CIljem ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Navodila za komuniciranje vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 — 2020. Navodila LAS s CILjem za upravičence, ki so operacije prijavili na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru ESRR sklada na območjih občin Cerkno, Idrija in Logatec v letu 2016. Navodila najdete na tej povezavi.

(Ta navodila so povzetek obsežnejših Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, ki jih najdete na spletni strani www.eu-skladi.si. )

Prilagamo tudi predlog Liste prisotnosti in predlog Dopisnega lista.

V nadaljevanju prilagamo logotipe, ki jih prijavitelji uporabljate pri komuniciranju:

Barvni logotipi v Slovenščini: 1 2 3 4

Črno beli logotipi v Slovenščini: 1 2 3 4

Barvni logotipi v angleščini: 12 3 4

Črno beli logotipi v angleščini: 1234

Logotip LAS s CILjem

Logotipi živali: Čebela Človeška ribica Gepard  Kameleon  Kenguru Konj Medved Mravlja Pajek Sova Želva

Logotipi živali — črno beli: Čebela Človeška ribica Gepard  Kameleon  Kenguru Konj Medved Mravlja Pajek Sova Želva


Plakati za upravičence so namenjeni predstavitvi tistih projektov organizacij in podjetij v Sloveniji, ki so bili sofinancirani z evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Za objavo plakatov prilagamo naslednja Navodila.

Plakati predstavljajo enostaven pripomoček, ki upravičencem omogoča hitro in estetsko predstaviti svoj projekt.

Primeri plakatov velikosti A0: Drevo  Hiška Primer s fotografijo

Primer velikost 2400 x 1600 mm: Drevo Hiška

Primer za Word: A0 template drevoA0 template hiška, plakat ESRR hiška, plakat ESRR drevo


**


29.12.2016


Objava Prvega javnega poziva LAS s CILjem

II. ESRR SKLAD

Lokalna akcijska skupina LAS s CILjem v četrtek, 29. 12. 2016 objavlja  Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru ESRR sklada  na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno v letu 2016. Javni poziv bo odprt do srede, 15. 2. 2017.

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranjeOkvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje je 144.839,87 EUR

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za sofinancirane operacije znaša do 70 %.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranjeJavni poziv je objavljen 29. 12. 2016.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija do 15.2.2017 ali osebno dostaviti v tajništvu vodilnega partnerja na naslovu ICRA d.o.o. Idrija, lokacija: Mestni trg 2, Idrija do 15. 2. 2017 do 15.00 ure.

Obdobje upravičenosti stroškov: Upravičeni stroški za izvedbo sofinanciranih operacij so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.o elektronski pošti: info@las-sciljem.si. Po telefonu: 05 37 43 914, vsak delovnik med 8.00 in 11.00 uro, ob sredah pa še med 14.00 in 15.00 uro. Osebno po predhodnem dogovoru.

Zadnja vprašanja bodo možna do ponedeljka, 13. 2. 2017.

Razpisna dokumentacija:

javni poziv

prijavni obrazec za prijavo operacije

stroškovni načrt

splošni točkovnik in točkovnike za posamezne razpisane ukrepe

Merila – splošna

Merila — delovna mesta

Merila — ranljive skupine

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020

Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020

oprema ovojnice

**


Marec 2016


V obdobju izvajanja Strategije  lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem (2014 — 2020), sta predvidena dva javna poziva, ki bosta izvedena:

eden v drugi polovici leta 2016

eden v prvi polovici leta 2018.

V kolikor bo LAS pridobil dodatna sredstva iz naslova uspešnosti in/ali bodo v okviru razpisanih sredstev ostala sredstva, bo LAS izvedel še tretji javni poziv, predvidoma v letu 2020.