EKSRP sklad

Objavljeno. 03. 10. 2018

Odgovori na vprašanja potencialnih prijaviteljev

Vodilni partner LAS s CILjem, nudi potencialnim prijaviteljem skupinska in individualna svetovanja v zvezi s prijavo projektov na JP LAS s CILjem v letu 2018. Objavljamo nekaj odgovorov na vprašanja, ki jih pogosto zastavljajo prijavitelji. Za dodatne informacije, smo dosegljivi na telefonski številki 05 37 43 914 ali elektronskem naslovu info@las-sciljem.si . 

Kaj se od nas kot vodilnega partnerja pričakuje?

 EKSRP – samo povezuje partnerstvo, finančni tok gre preko vsakega partnerja posebej (iz ARSKTRP).

V kakšni višini mora imeti vodilni partner lastnih sredstev? (so kakšna začetna zalaganja iz lastnih sredstev)?

 Pri obeh skladih vsak partner – ne glede na to ali je vodilni partner ali ni  - zalaga sredstva za izvedbo svojih aktivnosti. Šele po potrjenem zahtevku dobi povračilo 80% upravičenih stroškov. Projekt, ki je višji od 20.000 EUR je mogoče izvesti v treh fazah, pri čemer noben zahtevek ne sme biti nižji od 5.000 EUR.

Kakšne so predvidene aktivnosti vodilnega partnerja?

Partnerji se med sabo dogovorijo o tem kakšne so aktivnosti posameznih partnerjev.

EKSRP: Od vodilnega partnerja se pričakuje, da posreduje na LAS skupne aktivnosti (npr. vlogo na javni poziv, parafira vnos v aplikacijo, povezuje partnerje, ko se vlaga sprememba projekta… Poročilo in kontrole ima vsak partner sam. ).

Koliko časa naj bi se izvajal projekt?

EKSRP: Projekt se mora izvesti najpozneje v treh letih od pravnomočne odločbe s strani ARSKTRP.

Je predvidena trajnost tudi po preteku projekta? 

5 let od zadnjega izplačila - Podprta naložba se mora uporabljati izključno za namen in dejavnost, za katero je bila javna podpora izplačana v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU.

Pogoj je sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS (če gre za pravno osebo zasebnega prava), kaj bi bilo najbolj smiselno oz. sedeža ne moreva spreminjati, katera opcija je najbolj izvedljiva?

Sami ocenite kaj je za vas najbolj primerno. V javnem pozivu je zabeleženo: … ima stalno bivališče na območju LAS (če gre za fizično osebo) oziroma ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS (če gre za pravno osebo zasebnega prava) oziroma deluje na območju LAS (če gre za pravno osebo javnega prava ali za pravno osebo zasebnega prava v javnem interesu).


Objavljeno 31.8.2018

Objava Drugega Javnega poziva LAS s CILjem (EKSRP sklad)

Lokalna akcijska skupina LAS s CILjem v petek, 31. 8. 2018 objavlja javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru EKSRP sklada na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno v letu 2018. Javni poziv bo odprt do petka, 2. 11. 2018.

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje 650.631,00 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za sofinancirane operacije znaša do 80 %.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: Javni poziv je objavljen 31. 08. 2018 na spletni strani LAS s CILjem.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija do 2. 11. 2018  ali osebno dostaviti v tajništvu vodilnega partnerja na naslovu ICRA d.o.o. Idrija, lokacija: Mestni trg 2, Idrija do 2. 11. 2018 do 13.00 ure.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti: darja.lahajnar@icra.si  Po telefonu: 05 37 43 914, predvidoma med delovniki 8.00 - 11.00 in 13.00 – 14.00 ure.  Zadnja vprašanja bodo možna do 29. 10. 2018 do 14.00 ure.


Razpisna dokumentacija:

Javni poziv

Prijavni obrazec za prijavo operacije (vloga)

17. 10. 2018, smo popravili napačen podatek v prilogi 12 (str. 33): Letni računovodski izkazi vlagatelja (v prvem odstavku se je popravila letnica izkaza poslovnega izida iz leta 2015 v leto 2017).

Stroškovni načrt

Splošni točkovnik in točkovniki za posamezne razpisane ukrepe:

Merila — splošna

Merila — delovna mesta

Merila – EKSRP okolje

Merila — dediščina

Merila — turizem

Merila — ranljive skupine

Merila — kakovost življenja na podeželju

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR)

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

Podrobnejša opredelitev posameznih kmetijskih in gozdarskih strojev in opreme ter katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije:

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Oprema ovojnice


***************************************************************************************


Objavljeno 07. 5. 2018

Navodila za označevanje operacij, sofinanciranih iz EKSRP sklada

Pripravili smo navodila za označevanje operacij, sofinanciranih iz EKSRP sklada, za partnerje operacij. Objavljena navodila so povzetek obsežnejših navodil, ki jih morajo upoštevati prijavitelji, ki so kandidirali na 1. javnem pozivu, ki ga je objavil LAS s Ciljem.

Opozorilo: Navodila predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega LAS s CIljem ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Navodila za komuniciranje vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 — 2020. Navodila LAS s CILjem za upravičence, ki so operacije prijavili na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru EKSRP sklada na območjih občin Cerkno, Idrija in Logatec v letu 2016. Navodila najdete na tej povezavi.

(Ta navodila so povzetek obsežnejših Navodil za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki jih najdete na spletni strani https://www.program-podezelja.si/sl/oznacevanje-aktivnosti)

Prilagamo tudi predlog Liste prisotnosti in predlog Dopisnega lista.

Predloge za plakate

Plakat A3 LEADER pokončen (docx)

Plakat A3 LEADER pokončen (pdf)

Plakat A3 LEADER ležeči (docx)

Plakat A3 LEADER ležeči (pdf)

S plakati označijo upravičenci, kadar so upravičeni so skupne višina javne podpore, ki presega 10.000 EUR iz naslova posameznega podukrepa PRP.

Predloge za označevalne table

 Tabla A3 LEADER ležeča (pdf)

Tabla A3 LEADER pokončna (pdf)

Tabla A2 LEADER pokončna (pdf)

Tabla A2 LEADER ležeča (pdf)

Z označevalnimi tablami označijo upravičenci, kadar so upravičeni so skupne višina javne podpore, ki presega 50.000 EUR iz naslova posameznega podukrepa PRP.


Obrazložitvene nalepke

Nalepka se uporabi za označitev aktivnost, ki privede do naložbe v premično opremo, katere skupna višina javne podpore presega 10.000 EUR. Plakete in nalepke lahko upravičenci pridobijo na sedežu LAS s CILjem ali na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja s posredovanjem elektronskega sporočila na aktrp@gov.si ali dopisa na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom velikosti plakata oz. nalepke.


Informacijska in komunikacijska gradiva

Upravičenec do sredstev PRP 2014–2020 označi tudi informacijska in komunikacijska gradiva, ki so sofinancirana iz sredstev PRP 2014–2020.

Publikacije (kot so knjižice, prospekti in bilteni) in plakati o ukrepih in dejavnostih, ki jih sofinancira EKSRP, vsebujejo na naslovni strani jasno navedbo o udeležbi Unije in simbol Unije, če je uporabljen tudi nacionalni ali regionalni simbol. Publikacije vključujejo sklicevanja na organ, odgovoren za vsebino, in na organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Za informacije, ki so dostopne prek elektronskih sredstev (spletnih strani, baz podatkov za možne upravičence) ali kot avdiovizualno gradivo, se smiselno uporabljajo logotipi in slogani.


Razporeditev logotipov:

LEADER (barvni)

LEADER (črno-beli)

Posamezni logotipi:

Program razvoja podeželja

logo program razvoja podeželja (barvni)

logo program razvoja podeželja (ČB)

Evropska unija - evropski simboli

LEADER

LEADER - barvni (pdf)

LEADER – črno beli (jpg)

Republika Slovenija - Državni simboli


Navodila in obrazci za upravičene stroške CLLD za sklad EKSRP

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (navodila za operacije, ki so bile izbrane na 1.JP LAS s CILjem)

Časovnica za stroške dela, podukrep 19.2 in 19.3

Prispevek v naravi (izjava in časovnica)

Obrazec PRP 10-a (za zavezance po ZJN3, odda se ob zahtevku)

Časovnica in obračun študentsko delo


**

29.12.2016 Objava Prvega javnega poziva LAS s CILjem

EKSRP SKLAD

Lokalna akcijska skupina LAS s CILjem v četrtek, 29. 12. 2016 objavlja  Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru EKSRP sklada  na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno v letu 2016. Javni poziv bo odprt do srede, 15. 2. 2017.

Namen javnega pozivaNamen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje je 259.868,60 EUR,

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za sofinancirane operacije znaša do 70 %.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: Javni poziv je objavljen 29.12.2016.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija do 15.2.2017 ali osebno dostaviti v tajništvu vodilnega partnerja na naslovu ICRA d.o.o. Idrija, lokacija: Mestni trg 2, Idrija do 15.2.2017 do 15.00 ure.

Obdobje upravičenosti stroškov: Upravičeni stroški za izvedbo sofinanciranih operaciji so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri izvajanje predlagane operacije. Na podlagi spremembe Uredbe CLLD so upravičeni tudi splošni stroški, ki so nastali po 1.1.2014.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronsko pošti:info@las-sciljem.si, Po telefonu: 05 37 43 914, vsak delovnik med 8.00 in 11.00 uro, ob sredah pa še med 14.00 in 15.00. Osebno po predhodnem dogovoru. Zadnja vprašanja bodo možna do ponedeljka, 13.2.2017.


Razpisna dokumentacija

javni poziv

prijavni obrazec za prijavo operacije

stroškovni načrt

splošni točkovnik in točkovniki za posamezne razpisane ukrepe:

Merila — splošna

Merila — delovna mesta

Merila – EKSRP okolje

Merila — dediščina

Merila — turizem


Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR)

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti,

Podrobnejša opredelitev posameznih kmetijskih in gozdarskih strojev in opreme ter katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Oprema ovojnice


Marec 2016

V obdobju izvajanja Strategije  lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem (2014 — 2020), sta predvidena dva javna poziva, ki bosta izvedena:

eden v drugi polovici leta 2016

eden v prvi polovici leta 2018.

V kolikor bo LAS pridobil dodatna sredstva iz naslova uspešnosti in/ali bodo v okviru razpisanih sredstev ostala sredstva, bo LAS izvedel še tretji javni poziv, predvidoma v letu 2020.