Javni pozivi in razpisi

Objavljeno: 31. 8. 2018


Objava Drugega javnega poziva LAS s CILjem (ESRR in EKSRP sklad)

Lokalna akcijska skupina LAS s CILjem v petek, 31. 8. 2018, objavlja Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru EKSRP (sofinanciranje iz Evropskega sklada za razvoj podeželja) in ESRR (sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj) sklada na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno v letu 2018.


Javni poziv bo odprt do petka, 2. 11. 2018. Podrobnosti, obrazci in navodila javnega poziva za posamezni sklad, se nahajajo v podzavihku ESRR sklad in EKSRP sklad.


Objavljeno 22. 05. 2018


Nova verzija Navodil o upravičenih stroških za ESRR sklad

Obveščamo vas, da je na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila  objavljena nova verzija navodil:


 — Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 verzija 1.05  (24.4.2018).

  V uvodnem delu je zapisano kaj se je v novi verziji spremenilo.


Hkrati vas obveščamo, da so na spletni strani MGRT objavljena Navodila upravičencem za podukrep 19.2 in 19.3. (ESRR sklad). Prosimo, da jih upoštevate pri izvajanju operacij.


Navodila se nahajajo na povezavi:


http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj/clld_izvajanje_lokalnega_razvoja_ki_ga_vodi_skupnost_v_programskem_obdobju_2014_2020/navodila/
Objavljeno 07. 5. 2018


Navodila za označevanje operacij, sofinanciranih iz EKSRP sklada

Pripravili smo navodila za označevanje operacij, sofinanciranih iz EKSRP sklada, za partnerje operacij. Objavljena navodila so povzetek obsežnejših navodil, ki jih morajo upoštevati prijavitelji, ki so kandidirali na 1. javnem pozivu, ki ga je objavil LAS s Ciljem.


Opozorilo: Navodila predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega LAS s CIljem ne jamči odškodninsko ali kako drugače.


Navodila za komuniciranje vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 — 2020. Navodila LAS s CILjem za upravičence, ki so operacije prijavili na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru EKSRP sklada na območjih občin Cerkno, Idrija in Logatec v letu 2016. Navodila najdete na tej povezavi.


(Ta navodila so povzetek obsežnejših Navodil za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki jih najdete na spletni strani https://www.program-podezelja.si/sl/oznacevanje-aktivnosti)


Prilagamo tudi predlog Liste prisotnosti in predlog Dopisnega lista.


Predloge za plakate

Plakat A3 LEADER pokončen (docx)

Plakat A3 LEADER pokončen (pdf)

Plakat A3 LEADER ležeči (docx)

Plakat A3 LEADER ležeči (pdf)

S plakati označijo upravičenci, kadar so upravičeni so skupne višina javne podpore, ki presega 10.000 EUR iz naslova posameznega podukrepa PRP.


Predloge za označevalne table

Tabla A3 LEADER pokončna (pdf)

Tabla A3 LEADER ležeča (pdf)

Tabla A2 LEADER pokončna (pdf)

Tabla A2 LEADER ležeča (pdf)

Z označevalnimi tablami označijo upravičenci, kadar so upravičeni so skupne višina javne podpore, ki presega 50.000 EUR iz naslova posameznega podukrepa PRP.


Obrazložitvene nalepke

Nalepka se uporabi za označitev aktivnost, ki privede do naložbe v premično opremo, katere skupna višina javne podpore presega 10.000 EUR. Plakete in nalepke lahko upravičenci pridobijo na sedežu LAS s CILjem ali na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja s posredovanjem elektronskega sporočila na aktrp@gov.si ali dopisa na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom velikosti plakata oz. nalepke.


Informacijska in komunikacijska gradiva

Upravičenec do sredstev PRP 2014–2020 označi tudi informacijska in komunikacijska gradiva, ki so sofinancirana iz sredstev PRP 2014–2020.


Publikacije (kot so knjižice, prospekti in bilteni) in plakati o ukrepih in dejavnostih, ki jih sofinancira EKSRP, vsebujejo na naslovni strani jasno navedbo o udeležbi Unije in simbol Unije, če je uporabljen tudi nacionalni ali regionalni simbol. Publikacije vključujejo sklicevanja na organ, odgovoren za vsebino, in na organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.


Za informacije, ki so dostopne prek elektronskih sredstev (spletnih strani, baz podatkov za možne upravičence) ali kot avdiovizualno gradivo, se smiselno uporabljajo logotipi in slogani.


Razporeditev logotipov:

LEADER (barvni)

LEADER (črno-beli)

Posamezni logotipi:

Program razvoja podeželja

logo program razvoja podeželja (barvni)

logo program razvoja podeželja (ČB)

Evropska unija

evropski simboli

LEADER

LEADER - barvni (pdf)

LEADER – črno beli (jpg)

Republika Slovenija

državni simboliNavodila in obrazci za upravičene stroške CLLD za sklad EKSRP

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (navodila za operacije, ki so bile izbrane na 1.JP LAS s CILjem)


Časovnica za stroške dela, podukrep 19.2 in 19.3


Prispevek v naravi (izjava in časovnica)


Obrazec PRP 10-a (za zavezance po ZJN3, odda se ob zahtevku)


Objavljeno 28. 3. 2018


Nova verzija navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin in o upravičenih stroških za ESRR sklad 

Obveščamo vas, da je na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila  objavljena nova verzija navodil:


 —  Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 verzija 1.04 (20.3.2018).

 — Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.1 (19.3.2018) (v poglavju 3.3 je dodano označevanje za CLLD). 


Projektne partnerje  prosimo, da pri nadaljnjem izvajanju operacij uporabljate novejšo verzijo. V uvodnem delu je zapisano kaj se je v novi verziji spremenilo.Objavljeno 15. 9. 2017


Navodila za prijavitelje za označevanje operacij, sofinanciranih iz ESRR sklada

Pripravili smo navodila za prijavitelje za označevanje operacij, sofinanciranih iz ESRR sklada. Objavljena navodila so povzetek obsežnejših navodil, ki jih morajo upoštevati prijavitelji, ki so kandidirali na 1. javnem pozivu, ki ga je objavil LAS s Ciljem Navodila komuniciranje 2014 — 2020.


Opozorilo: Navodila predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega LAS s CIljem ne jamči odškodninsko ali kako drugače.


Navodila za komuniciranje vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 — 2020. Navodila LAS s CILjem za upravičence, ki so operacije prijavili na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru ESRR sklada na območjih občin Cerkno, Idrija in Logatec v letu 2016. Navodila najdete na tej povezavi.


(Ta navodila so povzetek obsežnejših Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, ki jih najdete na spletni strani www.eu-skladi.si. )


Prilagamo tudi predlog Liste prisotnosti in predlog Dopisnega lista.


V nadaljevanju prilagamo logotipe, ki jih prijavitelji uporabljate pri komuniciranju:


Barvni logotipi v Slovenščini: 1 2 3 4


Črno beli logotipi v Slovenščini: 1 2 3 4


Barvni logotipi v angleščini: 1 2 3 4


Črno beli logotipi v angleščini: 1 2 3 4


Logotip LAS s CILjem


Logotipi živali: Čebela Človeška ribica Gepard   Kameleon  Kenguru Konj Medved Mravlja Pajek Sova Želva
Logotipi živali — črno beli:


 Čebela Človeška ribica Gepard   Kameleon  Kenguru Konj Medved Mravlja Pajek Sova Želva


Plakati za upravičence so namenjeni predstavitvi tistih projektov organizacij in podjetij v Sloveniji, ki so bili sofinancirani z evropskih strukturnih in investicijskih skladov.


Za objavo plakatov prilagamo naslednja navodila.


Plakati predstavljajo enostaven pripomoček, ki upravičencem omogoča hitro in estetsko predstaviti svoj projekt.


Primeri plakatov velikosti A0: Drevo  Hiška  Primer s fotografijo


Primer velikost 2400 x 1600 mm: Drevo  Hiška


Primer za Word: A0 template drevo; A0 template hiška, plakat ESRR hiška, plakat ESRR drevo


**


29.12.2016 Objava Prvega javnega poziva LAS s CILjem

EKSRP SKLAD

Lokalna akcijska skupina LAS s CILjem v četrtek, 29. 12. 2016 objavlja  Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru EKSRP sklada  na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno v letu 2016. Javni poziv bo odprt do srede, 15. 2. 2017.


Namen javnega poziva:


Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno in sofinanciranje njihovih stroškov.


Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).


Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:


Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje je: 259.868,60 EUR,


Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za sofinancirane operacije znaša do 70 %.


Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:


Javni poziv je objavljen 29.12.2016.


Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija do 15.2.2017 ali osebno dostaviti v tajništvu vodilnega partnerja na naslovu ICRA d.o.o. Idrija, lokacija: Mestni trg 2, Idrija do 15.2.2017 do 15.00 ure.


Obdobje upravičenosti stroškov


Upravičeni stroški za izvedbo sofinanciranih operaciji so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri izvajanje predlagane operacije.


Na podlagi spremembe Uredbe CLLD so upravičeni tudi splošni stroški, ki so nastali po 1.1.2014.


Informacije o javnem pozivu:


Po elektronsko pošti:info@las-sciljem.si


Po telefonu: 05 37 43 914, vsak delovnik med 8.00 in 11.00 uro, ob sredah pa še med 14.00 in 15.00.


Osebno po predhodnem dogovoru.


Zadnja vprašanja bodo možna do ponedeljka, 13.2.2017.


Razpisna dokumentacija


javni poziv

prijavni obrazec za prijavo operacije

stroškovni načrt

splošni točkovnik in točkovniki za posamezne razpisane ukrepe:

Merila — splošna


Merila — delovna mesta


Merila – EKSRP okolje


Merila — dediščina


Merila — turizem


Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR)

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti,

Podrobnejša opredelitev posameznih kmetijskih in gozdarskih strojev in opreme ter katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz programa razvoja podeželja  Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Oprema ovojnice


II. ESRR SKLAD

Lokalna akcijska skupina LAS s CILjem v četrtek, 29. 12. 2016 objavlja  Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru ESRR sklada  na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno v letu 2016. Javni poziv bo odprt do srede, 15. 2. 2017.


Namen javnega poziva:


Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno in sofinanciranje njihovih stroškov.


Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).


Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:


Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje je 144.839,87 EUR


Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za sofinancirane operacije znaša do 70 %.


Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:


Javni poziv je objavljen 29. 12. 2016.


Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija do 15.2.2017 ali osebno dostaviti v tajništvu vodilnega partnerja na naslovu ICRA d.o.o. Idrija, lokacija: Mestni trg 2, Idrija do 15.2.2017 do 15.00 ure.


Obdobje upravičenosti stroškov:


Upravičeni stroški za izvedbo sofinanciranih operacij so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo..


Informacije o javnem pozivu:


Po elektronsko pošti: info@las-sciljem.si


Po telefonu: 05 37 43 914, vsak delovnik med 8.00 in 11.00 uro, ob sredah pa še med 14.00 in 15.00 uro.


Osebno po predhodnem dogovoru.


Zadnja vprašanja bodo možna do ponedeljka, 13.2.2017.
Razpisna dokumentacija:


javni poziv

prijavni obrazec za prijavo operacije

stroškovni načrt

splošni točkovnik in točkovnike za posamezne razpisane ukrepe

    Merila – splošna

    Merila — delovna mesta

    Merila — ranljive skupine

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020

Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin  kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020

oprema ovojnice

**


Marec 2016

V obdobju izvajanja Strategije  lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem (2014 — 2020), sta predvidena dva javna poziva, ki bosta izvedena:


eden v drugi polovici leta 2016

eden v prvi polovici leta 2018.

V kolikor bo LAS pridobil dodatna sredstva iz naslova uspešnosti in/ali bodo v okviru razpisanih sredstev ostala sredstva, bo LAS izvedel še tretji javni poziv, predvidoma v letu 2020.


https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_5_Ozna%C4%8Devanje_aktivnosti/Table/tablaA3_pokoncna.pdf